Promocja "Wiosenne projektowanie"

Promocja "Letnie projektowanie" to
rabaty do 10% na wykonywanie badań geologicznych i geotechnicznych, przeznaczona dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, planujących inwestycję budowlaną małopowierzchniową (np. domek jednorodzinny). Zakończ projektowanie przed wiosną! Zakres oferty promocyjnej jest równy zakresowi oferty stałej.
PROMOCJA TRWA OD 01.07.2023 r. DO 31.08.2023 r.
- o przyznaniu rabatu decyduje data zapisu.
DODATKOWO możliwość otrzymania zniżki na wykonanie rozpoznania dla potrzeb lokalizacji Przydomowej Oczyszczalni Ścieków (POŚ).
Całość kwestii formalnych załatwiamy drogą elektroniczną, a nasz Klient nie musi się pojawiać w terenie. Gotową dokumentację możemy przekazać "za pobraniem" drogą pocztową (kurier).

Oferta stała

Naszą ofertą specjalną jest wykonywanie niedrogich badań geologicznych i geotechnicznych gruntów przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną. Nie musisz już dalej szukać. Zrobimy dokumentację geotechniczną zawierającą sondowania dynamiczno-obrotowe wraz z wierceniami geotechnicznymi. Wszystkie działania dostosujemy specjalnie do projektu Twojego budynku. W razie wystąpienia takiej potrzeby badania terenowe możemy rozszerzyć o badania laboratoryjne grunów uznawanych za wątpliwe czy słabonośne. Uzyskane w ten sposób dane pozwolą Państwa projektantowi oszacować koszty związane z dostosowaniem projektu budowlanego np. do trudnych warunków geologicznych na Państwa działce.

Specjalizujemy się w zagadnieniach rozpoznania budowy geologicznej terenów przeznaczonych pod zabudowę, jak np.:

- rozpoznanie budowy (sytuacji) geologicznej przed zakupem terenu inwestycji (działki):
     - koszty zależne są od szczegółowości rozpoznania budowy geologicznej, która zawiera w sobie prezentację graficzną charakterystyki badanego terenu;
       całkowity koszt może się zamknąć w granicach 500-800 zł brutto >>> więcej informacji <<<

- rozpoznanie budowy geologicznej wraz z charakterystyką geotechniczną gruntów przeznaczonych pod inwestycje budownictwa
  jednorodzinnego(wolnostojącego) czy szeregowego (niskokondygnacyjnego):

     - dla tego typu budownictwa przygotowaliśmy specjalną ofertę, w której koszt badań geologicznych i geotechnicznych wraz z wykonaniem dokumentacji
       geotechnicznej może się zamknąć w granicach 900 zł brutto >>> więcej informacji <<<

GEOTECHNIKA i HYDROGEOLOGIA:
- opinie geologiczne, opinie geotechniczne, ekspertyzy,
- dokumentacje geotechniczne ustalające warunki posadawiania obiektów budowlanych: budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, budynków
  usługowych i biurowych, hal, magazynów, pawilonów handlowych, instalacji przemysłowych, masztów, dróg, mostów, sieci uzbrojenia podziemnego,
- odbiory wykopów fundamentowych,
- projekty prac geologicznych (np. studni wierconych itd.),
- projektowanie piezometrów,
- opinie hydrogeologiczne dotyczące budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i odprowadzania wód opadowych do gruntu,
- dokumentacje hydrogeologiczne dla obiektów mogących zanieczyścić wody podziemne.

TERENOWE BADANIA GEOLOGICZNE I GEOTECHNICZNE:
- wiercenia i odwierty geologiczne,
- pobieranie próbek gruntów i wód do badań laboratoryjnych,
- sondowania dynamiczne oraz dynamiczno-obrotowe,
- sondowania próbnikiem przelotowym,
- wykonywanie odkrywek fundamentów,
- dozór i kierowanie pracami geologicznymi.

OCHRONA ŚRODOWISKA:
- projektowanie i prowadzenie monitoringu lokalnego wód podziemnych dla składowisk odpadów, stacji paliw i innych obiektów mogących zanieczyścić wody
  podziemne,
- pobieranie próbek gruntów i wód gruntowych do badań w zakresie analizy podstawowej, na zawartość metali ciężkich, substancji ropopochodnych i innych
  zanieczyszczeń.

GEOLOGIA ZŁÓŻ:
- projekty prac geologicznych na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kruszywa naturalnego,
- dokumentacje geologiczne złóż kruszywa naturalnego,

W celu określenia szczegółowych ram cenowych dla potrzeb Państwa Inwestycji prosimy o kierowanie konkretnych propozycji współpracy na nasz adres mailowy: biuro@geo-technika.pl Zapraszamy również do rozmowy telefonicznej pod numerem: 732-9999-00.